Search form

Howan 12:17

17Kamhan ya mga mataed nga tao nga min-iba kan Hisos izang dini kaini ka paghawag naiza kan Lazaro ka paglogwa garing ka lebnganan, siran ya minpanan-og kaiton dizan ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index