Search form

Howan 12:21

21Kamhan siran isab ya ampakilala kontana kan Hisos agon minkarini siran ka isang sinarigan nga si Pilipo nga taga Bitsayda nga longsod doro ka Galiliya. Kamhan minlaong siran nga Nong, kon mahimo ampakigkita kami kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index