Search form

Howan 12:22

22Agon inkaro ni Pilipo si Andris kay panan-ogan sa. Kamhan sirang dowa minkaro kan Hisos kay ipanan-og nga ampakigkita kanmo ya mga taga Girika.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index