Search form

Howan 12:24

24Timan-an mazo gazed ini nga ya isang bolos nga binhi nga homay kon diri itanem daw diri mapatay dalem ka lopa isa ka gazed iton nga binhi. Piro kon itanem mapatay daw tomobo. Kamhan mataed ya ohay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index