Search form

Howan 12:28

28Kamhan minpanaba isab si Hisos ka toong Ama daked nagalaong nga Ama, ipasabot mo kaini nga mga tao nga iko ya labaw ka gahem. Kamhan may saba nga minsambag garing daked ka langit nagalaong nga izang dini kaini impakita di nao ya kanaong gahem dizan ka mga inhinang mo. Impakita pen sab nao ya kanaong gahem dizan ka kanmong hinang. Ani ini ya sambag garing daked.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index