Search form

Howan 12:29

29Kamhan ya mga tao nga nagatindeg dizan nakabati di siran ka tanog na saba. Kamhan minlaong siran nga mindag-ok di sa! Minlaong sab ya mga iba nga impanabaan gazed si Hisos na sinogo na Diyos nga taga langit!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index