Search form

Howan 12:3

3Kamhan si Mariya minkawa iza ka tenga na kilo na klasi na lana nga masarang kahamot ani ngaran ya nardo. Waray insaket bisan ono kamhan mahal gazed kon paliten. Kamhan imbo-bo ni Mariya ka paa ni Hisos. Kamhan intrapohan ni Mariya ka toong bohok. Insenep gazed ya lagkaw ka kahamot naiton nga lana.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index