Search form

Howan 12:31

31Ya tirmino ka pagpanhokom na Diyos ka mga tao mindateng di gazed. Bogawen sab si Satanas nga magahari ka mga taga kalibotan. Iitsa gazed iza ngaro ka kadeglem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index