Search form

Howan 12:32

32Pagkakamhan niran paglansang kanao ka kros mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Kamhan kabigen nao ya tanan mga tao ngarini kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index