Search form

Howan 12:34

34Kamhan minsambag ya mga tao nga dizan ka kanaming balaed nabatian nami nga diri mapatay si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Agon kay ono say pagalaong mo nga kinahanglan ilansang ya isang tao nga inngaranan ka minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao? Daw sin-o sa baza ya tao nga inngaranan ka minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index