Search form

Howan 12:38

38Agon mintoman ya panan-og ni Isayas nga karaang propita na Diyos kay kawandini pen minlaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged kan Kristo nga Ginoo, waray antoo ka kanaming panan-og mahitenged kan Kristo bisan impakita na Ginoo ya mga mataed nga timaan dizan kanangiza. Ani ini ya daan inlaong ni Isayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index