Search form

Howan 12:40

40singed ka impakabota na Diyos ya kanirang mata. Impagahi isab naiza ya kanirang otok dazaw diri siran makasabot kay diri siran gosto nga ambiza ka kanirang mga sala. Agon diri siran tagan na Diyos ka magazong hena-hena.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index