Search form

Howan 12:48

48Kay-an ka kataposan nga aldaw may maghohokom ka tao nga diri ansakop kanao daw diri antoman ka kanaong pagsindo. Ya kanaong sindo nga indirian na tao ani gazed ya maghohokom kaiton nga tao kay-an ka kataposan nga aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index