Search form

Howan 12:50

50Mahagdam hao nga ya toong kasogoan magahatag matood ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Agon ya kanaong impanaba kamazo si Ama ya minsogo kanao. Ani ini ya pagsindo ni Hisos ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index