Search form

Howan 12:9

9Na, masara gazed nga kataed ya mga Yodayo nakabati nga mindateng di si Hisos ka Bitani. Kamhan min-apas sirang tanan kay gosto anseleng kanangiza daw si Lazaro nga inbohi naiza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index