Search form

Howan 13

1Dispiras iton ka pista nga mangihaw ya mga Yodayo ka mga nati na karniro. Kamhan mahagdam si Hisos nga mindateng di ya tirmino nga ampanaw iza dini ka kalibotan kay ankandaked di ka toong Ama. Ipakita disab naiza koman nga pagaazaken naiza pagtineed ya toong mga sakop nga in-angay naiza dini ka kalibotan.

2Na, delem di wani. Kamhan nanihapon di si Hisos daw ya toong mga sinarigan. Kamhan impatandeg daan ni Satanas ya hena-hena ni Hodas nga maanak ni Simon Iskariyoti dazaw edlawan di naiza si Hisos. 3Kamhan si Hisos bisan mahagdam iza nga intagan iza na Ama ka labaw nga gahem, bisan iza matood ya mingaring ka Diyos daw iza isab ya an-oli kaan ka Diyos, minpangalagad iza ka toong mga sinarigan. 4Kamhan ka nanihapon pen siran mintindeg iza. Minkawa iza ka isang lapid nga toong bado kay ambakes iza ka toalya. 5Inhalin naiza ya sapa dizan ka palanggana. Kamhan minsogod iza paghogas ka kanirang paa. Kamhan impanarapohan ka toalya nga toong binakes. 6Pagdateng naiza kan Simon Pidro minlaong si Pidro nga Ginoo, daw anhogas ko ka kanaong paa? 7Minsambag si Hisos nga ya batasan nao dini kamazo koman diri pen mo masabtan. Kay-an ka lamang makasabot ko. 8Minsambag si Pidro nga diri gazed hao ampahogas kanmo ka kanaong paa. Minsambag si Hisos nga kon diri ko ampahogas ka kanmong paa diri kon iko di ya kanaong sakop. 9Minsambag si Simon Pidro nga Ginoo, ilakip mo ya kanaong alima daw olo paghogas daw paa! 10Minsambag si Hisos nga pamolinged ini nga ya batasan na mamistahay namarigo iza daan. Kamhan pagdateng naiza ka pistahanan paa ka lamang ya isaben paghogas kay nahingloan di daan ya lawas. Dini kamazo nahingloan di kamo ka kamazong mga sala kamhan may isa nga wara kahingloi. 11Ani ini ya impanaba ni Hisos kay mahagdam iza daan kon sin-o ya mag-edlaway kanangiza agon minlaong iza nga dini kamazo may isang tao nga wara kahingloi.

12Pagkakamhan ka naiza paghogas ka paa niran imbado disab naiza pagbalik. Kamhan minbalik iza ka toong lo-toanan. Kamhan nangotana iza kaniran nga daw makasabot kamo kon ono ya kahologan na pagpangalagad nao kamazo? 13Dini kanta ya batasan mazo pagangaranan mazo hao ka Maistro daw Ginoo. Kamhan hosto gazed kay ani hao. 14Kamhan bisan hao ya Ginoo daw ya Maistro mazo minpangalagad hao paghogas ka kamazong paa. Kinahanglan maghinogasay isab kamo ka kamazong paa. 15Iton nga batasan nao haoden gazed mazo. Magpaebes kamo ka kamazong kaogaringen dizan ka isa daw isa singed ka pagpangalagad nao kamazo. 16Sabten mazo ini nga ya oripen diri kon labaw iza ka toong amo. Hinoa ababa gazed iza. Kamhan ya tao nga insogo diri kon labaw iza ka tao nga minsogo kanangiza ka pagpapanaw. 17Kon sabten mazo ini nga sindo nao panaranginan kamo na Diyos ka madazaw kon tomanen mazo. 18Kamhan ya impanaba nao diri kon mahitenged kamazong tanan kay mahagdam hao daan nga maonga ya batasan na isang tao nga pinili nao. Kay kinahanglan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao. 19Impanan-ogan ta kamo koman ka wara pen tongop kay dazaw kon tomongop kay-an antoo kamo nga hao gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 20Sabten mazo ini nga ya tao nga nakaangay ka sinogo nao singed ka nakaangay gihapon iza kanao. Kamhan ya tao nga nakaangay kanao nakaangay isab iza ka Diyos nga minpakarimbaba kanao.

21Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaniran mabeg-at gazed ya toong hinawa. Kamhan minlaong iza nga timan-an mazo gazed ini nga wadini kanta matood ya an-edlaw kanao nga isa. 22Ya toong mga sinarigan namagsinelengay siran kay wara nirang mahagdami kon sin-o ya an-edlaw kanangiza. 23Kamhan dizan ka saing ni Hisos may isang sinarigan nga kinaazak naiza. 24Kamhan insingyasan iza ni Simon Pidro daw nagalaong nga mangotana ko kan Hisos kon sin-o ya toong impasabot. 25Kamhan inlingi naitong sinarigan daw minpahenek pagpangotana kan Hisos nga Ginoo, daw sin-o ya an-edlaw kanmo? 26Minsambag si Hisos nga ya tao nga doholan nao ka pan nga itenleb nao ka sabaw aniton ya an-edlaw kanao. Kamhan pagtenleb naiza ka pan indohol matood kan Hodas nga maanak ni Simon Iskariyoti. 27Pagdawat ni Hodas inharian dazon iza ni Satanas. Kamhan minlaong si Hisos nga ipadazon ya nahena-henaan mo pagdali.

28Kamhan ya mga iba nga sinarigan dizan ka lamisa diri siran makasabot kon ono ya impanaba ni Hisos kan Hodas. 29Dini kaniran si Hodas ya nagahipes ka kowarta. Kamhan may nagahena-hena nga minsogo si Hisos kan Hodas ka pagpalit ka mga kinahanglan niran ka pista. May nagahena-hena nga tagan naiza ya mga pobri ka hinabang.

30Pagdawat ka ni Hodas ka inhatag ni Hisos nga pan mindali iza paglogwa ka lagkaw. Na, kahabzen di gazed. 31Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sinarigan nga koman nga panahon hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao tomanen nao ya kabebet-en na Diyos. Ini nga pagkapatay nao pagbeet daan na Diyos dazaw dini kanao ipakita nga iza ya labaw ka gahem. 32Ya pagkapatay nao ipakita nga dakola gazed ya kalooy na Diyos ka mga tao. Kamhan ka wara pen madogay ihatag sab naiza kanao ya labaw nga gahem. 33Kamo nga mga sinarigan nao singed kamo ka kanaong mga maanak. Na, diri hao magadogay dini kamazo. Kamhan ampangita gazed kamo kanao. Ya impanaba nao ka mga Yodayo inlaong sab nao kamazo nga diri kamo makaiba kanao ngaro ka karohanan nao. 34Kamhan wani ya bag-ong sogo nao kamazo nga mag-angay-angay kamo. Kinahanglan ya kanaong batasan nga maloozon daw ya kamazong batasan mag-anika. 35Kay kon magkinaloy-anay kamo ka isa daw isa makakilala ya tanan mga tao nga kamo ya mga sakop nao.

36Kamhan si Simon Pidro nangotana kanangiza nga Ginoo, daw ankar-in di sa ko? Minsambag si Hisos nga ya karohan nao diri pen ko makaiba kanao piro kay-an makakaro ka ko. 37Nangotana si Pidro nga Ginoo, kay ono sa nga diri hao makaiba kanmo koman? Dini kanao andam di hao daan ka pagpakapatay para kanmo. 38Minsambag si Hisos nga daw andam iko gazed ka pagpakapatay para kanao? Timan-an mo gazed ini nga ka wara pen tagaok ya manok ikalimed di mo hao ka ikatolo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index