Search form

Howan 13:1

1Dispiras iton ka pista nga mangihaw ya mga Yodayo ka mga nati na karniro. Kamhan mahagdam si Hisos nga mindateng di ya tirmino nga ampanaw iza dini ka kalibotan kay ankandaked di ka toong Ama. Ipakita disab naiza koman nga pagaazaken naiza pagtineed ya toong mga sakop nga in-angay naiza dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index