Search form

Howan 13:10

10Minsambag si Hisos nga pamolinged ini nga ya batasan na mamistahay namarigo iza daan. Kamhan pagdateng naiza ka pistahanan paa ka lamang ya isaben paghogas kay nahingloan di daan ya lawas. Dini kamazo nahingloan di kamo ka kamazong mga sala kamhan may isa nga wara kahingloi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index