Search form

Howan 13:12

12Pagkakamhan ka naiza paghogas ka paa niran imbado disab naiza pagbalik. Kamhan minbalik iza ka toong lo-toanan. Kamhan nangotana iza kaniran nga daw makasabot kamo kon ono ya kahologan na pagpangalagad nao kamazo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index