Search form

Howan 13:18

18Kamhan ya impanaba nao diri kon mahitenged kamazong tanan kay mahagdam hao daan nga maonga ya batasan na isang tao nga pinili nao. Kay kinahanglan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index