Search form

Howan 13:19

19Impanan-ogan ta kamo koman ka wara pen tongop kay dazaw kon tomongop kay-an antoo kamo nga hao gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index