Search form

Howan 13:21

21Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaniran mabeg-at gazed ya toong hinawa. Kamhan minlaong iza nga timan-an mazo gazed ini nga wadini kanta matood ya an-edlaw kanao nga isa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index