Search form

Howan 13:26

26Minsambag si Hisos nga ya tao nga doholan nao ka pan nga itenleb nao ka sabaw aniton ya an-edlaw kanao. Kamhan pagtenleb naiza ka pan indohol matood kan Hodas nga maanak ni Simon Iskariyoti.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index