Search form

Howan 13:31

31Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sinarigan nga koman nga panahon hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao tomanen nao ya kabebet-en na Diyos. Ini nga pagkapatay nao pagbeet daan na Diyos dazaw dini kanao ipakita nga iza ya labaw ka gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index