Search form

Howan 13:32

32Ya pagkapatay nao ipakita nga dakola gazed ya kalooy na Diyos ka mga tao. Kamhan ka wara pen madogay ihatag sab naiza kanao ya labaw nga gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index