Search form

Howan 13:33

33Kamo nga mga sinarigan nao singed kamo ka kanaong mga maanak. Na, diri hao magadogay dini kamazo. Kamhan ampangita gazed kamo kanao. Ya impanaba nao ka mga Yodayo inlaong sab nao kamazo nga diri kamo makaiba kanao ngaro ka karohanan nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index