Search form

Howan 13:34

34Kamhan wani ya bag-ong sogo nao kamazo nga mag-angay-angay kamo. Kinahanglan ya kanaong batasan nga maloozon daw ya kamazong batasan mag-anika.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index