Search form

Howan 13:36

36Kamhan si Simon Pidro nangotana kanangiza nga Ginoo, daw ankar-in di sa ko? Minsambag si Hisos nga ya karohan nao diri pen ko makaiba kanao piro kay-an makakaro ka ko.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index