Search form

Howan 14

1Indogangan ni Hisos pagpanaba ka toong mga sinarigan nagalaong nga diri kamo magkawied. Hinoa magsarig kamo ka Diyos daw kanao. 2Daked ka Ama nao haloag gazed iton. Kamhan ankaro hao dazaw an-andam hao ka kamazong hel-anan. Kon diri kon matood ini diri gazed hao maglaong kamazo. 3Pagkakamhan nao pag-andam ka kamazong hel-anan ambalik hao ngarini kay pan-ibahen di kamo dazaw magakatibe kita daked. 4Mahagdam kamo ka dalan nga magasinged ngaro ka kanaong karohanan.

5Si Tomas minlaong kanangiza nga Ginoo, diri kami mahagdam kon hain ko karo. Onhon sa nami pagkahagdam kon hain ya dalan pag-azi? 6Minsambag si Hisos nga ya dalan ka pag-azi ngaro ani hao. Kay hao nga si Kristo ani ya matood nga Diyos. Kamhan ya tag-iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara ani hao. Kamhan bisan sin-o nga tao kon diri iza an-azi dini kanao, diri iza andateng ka kanaong Ama. 7Kon insakto ya pagkilala mazo kanao, makakilala isab kamo ka kanaong Ama. Sokad komang kahabzen makasabot kamo ka batasan na Ama pagbag-o kay dini kanao impasabot nao kamazo kon ono ya hena-hena na Diyos.

8Si Pilipo minlaong kanangiza nga Ginoo, ipakita mo kanami ya Ama kay anika iton ya inkinahanglan nami. 9Minsambag si Hisos nga Pilipo, dogay di wani ya pag-ibaiba nao kamazo. Kay ono sang wara pen sa ko makakilala kanao? Ya tao nga nakakita kanao singed ka nakakita isab iza ka kanaong Ama. Kay ono sa nangotana pen sa ko nga ipakita nao kamazo ya Ama? 10Daw wara ko magtoo nga kami ni Ama isa ka gazed kami? Ya pagsindo nao kamazo diri kon garing kanao kay ya Ama nga nagakatibe dini kanao ani ya minhinang ka toong kaogaringeng tarabaho. 11Toohan mazo nga kami ni Ama naisa ka gazed. Kon diri kamo antoo kaini magtoo kamo nga ya mga inhinang nao ani nagapamatood nga naisa ka gazed kami ni Ama.

12Sabten mazo ini nga ya tao nga ampasakop kanao anhinang iza ka mga hinang singed ka kanaong mga inhinang. Kamhan ya toong mga hinang labaw pen iton ka kanaong mga inhinang kay ankandaked sa hao kan Ama. 13Kon hao ya insakopan mazo, bisan ono nga pangazoon mazo kanao ihatag gazed nao kamazo. Ani ini ya kanaong hinang dazaw magasazaen ya Ama dini kanao nga toong Maanak. 14Kon ampangazo kamo ka bisan ono kay hao ya insakopan mazo ihatag nao matood ya pangazoon mazo.

15Kon matood ya pagkaazak mazo kanao tomanen mazo ya kanaong mga sogo. 16Kamhan mangazo hao ka Ama daked dazaw tagan kamo ka Magsindoay ilis kanao. Kamhan iza ya an-iba kamazo kawanihen ka. 17Iton nga Magsindoay ani ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos. Pasabten naiza kamo kon ono ya insindo na Diyos. Diri mahimo ya pag-iba naiza ka mga diri ampasakop kanao kay waray kasabtan niran agon wara siran mahagdam kon sin-o sa iza. Piro nahagdam di kamo kanangiza kay mintineed di iza paghela dalem ka beet mazo. 18Diri hao ambiza kamazo. Ambalik ka gazed hao dini kamazo. 19Ka diri madogay ya mga diri antoo kanao diri siran makakita kanao pag-isab piro kamo nga kanaong mga sakop ankita gazed kamo kanao. Kay hao bohi sa agon mabohi sab kamo kawanihen ka. 20Kay-an ka pagdateng kamazo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos anipen kamo makasabot nga kami ni Ama naisa ka gazed. Kamhan kamo daw hao naisa ka disab kita. 21Ya tao nga nagatoon ka kanaong kasogoan daw mintoman azaken hao naiza. Kamhan iza nga min-azak kanao in-azak isab iza na kanaong Ama. Azaken sab nao iza kamhan ipakita kanangiza ya kanaong kaogaringen.

22Si Hodas nga diri kon taga Kariyoti minpangotana iza kan Hisos nga Ginoo, kay ono sa dini kanami ka lamang impakita mo ya kanmong kaogaringen kamhan diri ilakip ya mga iba pen nga tao? 23Minsambag si Hisos nga kon naazak ya tao kanao tomanen naiza ya kanaong sindo. Kamhan iza ya in-azak na kanaong Ama. Kamhan dini kaini nga tao magakatibe kami ni Ama. 24Kamhan ya tao nga diri maazak kanao diri iza antoman ka kanaong sindo. Kamhan ya pagsindo nga impanalingahen mazo diri kon garing kanao kay garing gazed ka Ama nga minpakarimbaba kanao.

25Ka dini pen hao kamazo impanabaan ta kamo. 26Kamhan ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito nga insogo na kanaong Ama insili kanao. Iza ya antoldo kamazo ka tanan inkinahanglan mazo. Pataremdemen disab naiza kamazo ya tanan impanaba nao kamazo. 27Kamhan ya malinaw nga hinawa ibilin nao kamazo. Garing kanao ini nga kalinaw. Ya taga kalibotan waray ikahatag naiza singed ka inhatag nao kamazo. Diri kamo magkawied. Diri sab kamo magkahaldek.

28Izang dini kaini nabatian mazo ya kanaong impanaba nga ampanaw hao dini kamazo. Kamhan ambalik gazed hao. Na, kon matood ya pagkaazak mazo kanao may kasaza mazo kay an-oli di hao ka kanaong Ama kay labaw iza kanao kay hao ya toong Maanak. 29Ka wara pen toman kaiton impakahagdam ta kamo daan kay dazaw kay-an ka pagtoman di antoo kamo kaini nga impanaba nao kamazo. 30Diri di hao andogay ka paglaonglaong kamazo kay domatengay di si Satanas nga magahari ka mga taga kalibotan piro diri mahimo ya paghari naiza kanao. 31Inhinang nao ya tanan mga sogo na Ama kanao dazaw mahagdam ya mga tao nga ya Ama ani ya kinaazak nao. Na, hala di manindeg di kita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index