Search form

Howan 14:10

10Daw wara ko magtoo nga kami ni Ama isa ka gazed kami? Ya pagsindo nao kamazo diri kon garing kanao kay ya Ama nga nagakatibe dini kanao ani ya minhinang ka toong kaogaringeng tarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index