Search form

Howan 14:12

12Sabten mazo ini nga ya tao nga ampasakop kanao anhinang iza ka mga hinang singed ka kanaong mga inhinang. Kamhan ya toong mga hinang labaw pen iton ka kanaong mga inhinang kay ankandaked sa hao kan Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index