Search form

Howan 14:19

19Ka diri madogay ya mga diri antoo kanao diri siran makakita kanao pag-isab piro kamo nga kanaong mga sakop ankita gazed kamo kanao. Kay hao bohi sa agon mabohi sab kamo kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index