Search form

Howan 14:20

20Kay-an ka pagdateng kamazo na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos anipen kamo makasabot nga kami ni Ama naisa ka gazed. Kamhan kamo daw hao naisa ka disab kita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index