Search form

Howan 14:22

22Si Hodas nga diri kon taga Kariyoti minpangotana iza kan Hisos nga Ginoo, kay ono sa dini kanami ka lamang impakita mo ya kanmong kaogaringen kamhan diri ilakip ya mga iba pen nga tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index