Search form

Howan 14:26

26Kamhan ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito nga insogo na kanaong Ama insili kanao. Iza ya antoldo kamazo ka tanan inkinahanglan mazo. Pataremdemen disab naiza kamazo ya tanan impanaba nao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index