Search form

Howan 14:27

27Kamhan ya malinaw nga hinawa ibilin nao kamazo. Garing kanao ini nga kalinaw. Ya taga kalibotan waray ikahatag naiza singed ka inhatag nao kamazo. Diri kamo magkawied. Diri sab kamo magkahaldek.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index