Search form

Howan 14:3

3Pagkakamhan nao pag-andam ka kamazong hel-anan ambalik hao ngarini kay pan-ibahen di kamo dazaw magakatibe kita daked.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index