Search form

Howan 14:6

6Minsambag si Hisos nga ya dalan ka pag-azi ngaro ani hao. Kay hao nga si Kristo ani ya matood nga Diyos. Kamhan ya tag-iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara ani hao. Kamhan bisan sin-o nga tao kon diri iza an-azi dini kanao, diri iza andateng ka kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index