Search form

Howan 14:9

9Minsambag si Hisos nga Pilipo, dogay di wani ya pag-ibaiba nao kamazo. Kay ono sang wara pen sa ko makakilala kanao? Ya tao nga nakakita kanao singed ka nakakita isab iza ka kanaong Ama. Kay ono sa nangotana pen sa ko nga ipakita nao kamazo ya Ama?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index