Search form

Howan 15

1Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo ka toong mga sinarigan nagalaong nga pamolinged ta kamo mahitenged ka pagtabang nao kamazo ka paghinang ka mga madazaw. Na, hao ya singed ka lawas na tanem ani ngaran ya obas. Ya tag-iza isab na tamnanan ka obas ani ya Ama nao. 2Kamhan ya mga sap-ay na tanem ani ya mga tao. Ya mga wara mamonga impan-otdan na Ama nao. Ya mga bomongahay inhingloan hinoa naiza kay dazaw homatag ka mataed nga bonga. 3Nahingloan di daan kamo kay ya insindo na Diyos nga inpanaba nao kamazo dizan di iton ka kamazong hena-hena. 4Hegeten mazo ya pagsarig mazo kanao kamhan pabilin hao dini kamazo. Simpan may sap-ay nga in-otod di diri iton makabonga kay in-otod di. Singed iton kamazo kay kon bomiza kamo ka pagsarig mazo kanao waray antabang kamazo ka paghinang ka mga madazaw. 5Kay hao ya singed ka lawas na tanem. Kamo disab ya singed ka mga sap-ay. Kon hegeten mazo ya pagsarig mazo kanao mataed ya mga hininang mazo nga makasaza ka Diyos kay hao ya min-ibaiba kamazo. Kay waray mahimo kon wara hao mag-iba kamazo. 6Kon bomiza ya tao ka toong pagsarig kanao bizaan disab nao iza singed ka sap-ay nga in-otod di. Kamhan pagkalaza ipanipon ya mga sap-ay nga in-otod di kamhan sonogon.

7Kon hegeten mazo ya pagsarig mazo kanao, kon diri kamo magkalipat ka kanaong inpanaba kamazo, makapangazo kamo ka bisan ono kamhan makadawat kamo. 8Kon antoman kamo ka naazakan na kanaong Ama magasazaen gazed iza kay nagapamatood kamo nga kamo di ya kanaong mga sakop. 9Ya pag-azak na Ama kanao daw ya pag-azak nao kamazo mag-anika. Diri kamo magbiza ka kamazong pagsarig kanao. 10Kon tomanen mazo ya kanaong mga sogo magkaangay kita singed ka pagkaangay nao daw ya kanaong Ama kay mintoman isab hao ka toong mga sogo kanao.

11Impanabaan ta kamo kaini nga tanan dazaw ya kanaong kasaza nga garing ka pagtoman nao ka mga sogo na kanaong Ama ani disab ya kamazong kasaza kay mintoman kamo ka kanaong inpanaba kamazo. Kamhan dakola gazed ya kasaza mazo.

12Wani ya kanaong sogo kamazo nga mag-angay-angay kamo haod ka pagpakaangay nao kamazo. 13Ya labaw nga kaazak na tao ihatag ka toong mga higara ani ya pagpakapatay ka lawas pagsili kaniran. 14Na, kamo ani ya kanaong mga higara kon tomanen mazo ya mga sogo nao kamazo. 15Diri hao anngaran kamazo ka mga sogoonon nao kay ya tao nga insogo wara iza mahagdam ka hena-hena na toong amo. Hinoa ngaranan di ta kamo nga kanaong mga higara kay impakahagdam di nao ya tanan nabatian nao nga garing ka kanaong Ama. 16Izang mahon-a pen diri kon kamo ya ampasakop kanao imbis kay hao hinoa ya minpasakop kamazo kay impili ta kamo dazaw pakarohon kamo ngaro ka mga tao. Ya pagdara mazo ka kanaong sindo dizan kaniran singed iton ka tanem nga mamonga ka mga madazaw nga bonga. Kamhan inhatagan kamo ni Ama ka bisan ono nga azoon mazo kay hao ya insakopan mazo. 17Wani ya isogo nao kamazo nga mag-angay-angay kamo.

18Pagkontara na mga tao kamazo diri kamo magkabereng kay hao ya inkontara niran paghon-a. 19Kon nagaangay kamo ka mga diri kon sakop nao, an-angay gihapon siran kamazo. Impili nao kamo ka pagbelag kaniran agon wara kamo mag-angay kaniran. Kamhan kontarahon kamo niran. 20Magtaremdem kamo ka sindo nao kamazo nga ya oripen diri kon labaw iza ka toong amo. Hinoa ababa gazed iza. Pinagadaegdaeg hao na mga tao. Kamhan magadaegdaeg sab siran kamazo. Kon intoman niran ya kanaong inpanaba tomanen sab niran ya kamazong ipanaba. 21Ani ini ya batasan niran kamazo kay hao ya insakopan mazo. Diri isab siran ankilala kanangiza nga minpakarimbaba kanao agon nagadaegdaeg siran kamazo. 22Kon wara hao makarimbaba, kon wara hao magsindo kaniran nga hao ya kanirang intagadan, may baribad niran ka sala niran nga pagdiri kanao. Piro kay diri di gazed siran makabaribad ka sala niran kay minkarimbaba matood hao. Kamhan diri siran ampanoo kanao. 23Ya tao nga nagakontara kanao nagakontara isab iza ka kanaong Ama daked. 24Dizan kaniran kon wara nao hinanga ya mga madazaw nga wara pen mahinang na tao sokad may ikabaribad niran ka sala niran ka pagdiri kanao. Piro kay minkita siran gazed kaini nga mga inhinang nao. Kamhan magakontara siran kanao daw ya kanaong Ama. 25Ani ini ya kanirang batasan dazaw matoman ya daan pinasoyat dizan ka kanirang balaed nagalaong nga inkontara hao niran bisan waray sala nao. 26Na, dini kamazo andateng ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito nga garing ka Ama daked. Pasabten naiza kamo kon ono ya matood. Iza nga inpakarimbaba nao garing ka Ama ani ya ampamatood nga hao gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 27Kamo disab ya ampanan-og kaini dizan ka mga tao kay sokad ka sinogdan ka pagsindo nao ka mga tao kamo ya min-iba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index