Search form

Howan 15:10

10Kon tomanen mazo ya kanaong mga sogo magkaangay kita singed ka pagkaangay nao daw ya kanaong Ama kay mintoman isab hao ka toong mga sogo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index