Search form

Howan 15:11

11Impanabaan ta kamo kaini nga tanan dazaw ya kanaong kasaza nga garing ka pagtoman nao ka mga sogo na kanaong Ama ani disab ya kamazong kasaza kay mintoman kamo ka kanaong inpanaba kamazo. Kamhan dakola gazed ya kasaza mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index