Search form

Howan 15:15

15Diri hao anngaran kamazo ka mga sogoonon nao kay ya tao nga insogo wara iza mahagdam ka hena-hena na toong amo. Hinoa ngaranan di ta kamo nga kanaong mga higara kay impakahagdam di nao ya tanan nabatian nao nga garing ka kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index