Search form

Howan 15:16

16Izang mahon-a pen diri kon kamo ya ampasakop kanao imbis kay hao hinoa ya minpasakop kamazo kay impili ta kamo dazaw pakarohon kamo ngaro ka mga tao. Ya pagdara mazo ka kanaong sindo dizan kaniran singed iton ka tanem nga mamonga ka mga madazaw nga bonga. Kamhan inhatagan kamo ni Ama ka bisan ono nga azoon mazo kay hao ya insakopan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index