Search form

Howan 15:26

26Na, dini kamazo andateng ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito nga garing ka Ama daked. Pasabten naiza kamo kon ono ya matood. Iza nga inpakarimbaba nao garing ka Ama ani ya ampamatood nga hao gazed si Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index