Search form

Howan 15:27

27Kamo disab ya ampanan-og kaini dizan ka mga tao kay sokad ka sinogdan ka pagsindo nao ka mga tao kamo ya min-iba kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index