Search form

Howan 15:4

4Hegeten mazo ya pagsarig mazo kanao kamhan pabilin hao dini kamazo. Simpan may sap-ay nga in-otod di diri iton makabonga kay in-otod di. Singed iton kamazo kay kon bomiza kamo ka pagsarig mazo kanao waray antabang kamazo ka paghinang ka mga madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index