Search form

Howan 15:6

6Kon bomiza ya tao ka toong pagsarig kanao bizaan disab nao iza singed ka sap-ay nga in-otod di. Kamhan pagkalaza ipanipon ya mga sap-ay nga in-otod di kamhan sonogon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index