Search form

Howan 16

1Impanabaan ta kamo kaini nga tanan dazaw pagdateng na mga kalised kamazo diri kamo ambiza kanao. 2Pamogawen kamo ka singbahan na mga Yodayo. Arani di ya tirmino nga ya ampatay kamazo silaong naiza tomanen naiza ya sogo na Diyos. 3Ani ini ya toong hininang kay wara iza magkilala kanami ni Ama. 4Impanabaan ta kamo kaini dazaw kon inhinang niran ini kamazo makataremdem di kamo nga impakahagdam kamo daan.

Izang dini kaini ka pagsogod nao ka pagsindo kamazo wara hao magpakahagdam kamazo kaini kay nagaiba pen hao kamazo. 5Piro pomanaway di hao kay an-oli di hao ka Ama nga minpakarimbaba kanao. Kamhan waray isa dini kamazo nga mangotana kanao kon ankar-in sa hao pagsinged. 6Imbis kay dakola ya kamazong pag-awa kay minpakahagdam di hao kamazo ka mga kalised nga domatengay kamazo. 7Sabten mazo ini nga ya pagpanaw nao dini kamazo madazaw iton kay kon diri hao anpanaw diri andateng dini kamazo ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito nga garing ka Ama daked. Pagpanaw nao dini kamazo ipakarimbaba pen nao iza kamazo. 8Pagdateng naiza pasabten naiza ya mga tao nga mga salaan siran. Pasabten disab naiza nga hao ya madazaw. Pasabten sab naiza mahitenged ka pagpahamtang kaniran na Diyos ka kamatazen. 9Ya pagdiri niran kanao ani ya sala niran. 10Pasabten sab siran nga hao ya waray sala kay an-oli hao daked kan Ama. Kamhan diri di mazo hao makita. 11Pasabten sab naiza nga waray kinateban ya silot ka mga tao nga diri antoo kanao kay minpahamtang ya Diyos daan ka silot kan Satanas nga tag-iza kaniran. 12Mataed pen kontana ya ipanaba nao kamazo piro diri kamo makaanget ka pagpanalinga.

13Na, ya Magsindoay nga Madazaw nga Ispirito kon andateng iza garing ka Ama pasabten naiza kamo ka tanan mga insindo na Diyos. Kay diri kon garing ka toong kaogaringeng pagbeet ya pagpasabot naiza kay ya toong nabatian hinoa nga garing daked anikay magapansindo. Kamhan pasabten sab kamo naiza ya mga kaazi nga wara pen toman dini ka kalibotan. 14Magasazaen hao naiza nga Ispirito kay ya sindo nga nabatian naiza dini kanao ani ya toong ipanan-og kamazo. 15Ya kan Ama nga sindo ani sab ya kanaong pagsindo. Kamhan ya sindo nga nabatian na Ispirito dini kanao ani sab ya toong pagsindo kamazo. 16Ka diri di madogay diri di mazo hao makitan. Kamhan diri ka isab madogay nga makakita kamo kanao pag-isab.

17Pagpakabati ka na toong mga sinarigan namaglaonglaong di siran nga daw ono waro ya kahologan na impanaba kanta nga nagalaong sa iza nga diri di madogay nga diri mazo hao makita. Diri ka isab madogay nga makakita kamo kanao pag-isab kay ambalik hao kan Ama. 18Daw ono ya kahologan na toong magaasangpanabaen nga diri di iza madogay dini? Diri sa kita makasabot.

19Mahagdam si Hisos nga may ipangotana kontana niran agon inlong-an naiza siran nga daw ani pagapanabaen mazo ya kamazong kawied ka pagakahologan na impanaba nao kamazo nga diri di andogay nga diri di mazo hao makitan. Diri ka isab madogay nga makakita kamo kanao pag-isab. 20Sabten mazo ini nga kay-an ka pagkapatay nao magahaza kamo ka pag-awa kanao. Kamhan ya mga tao nga diri antoo kanao magasaza hinoa siran. Kamhan ya kamazong pag-awa masilihan ka kay-an ka kasaza. 21Pamolingdan ini mahitenged ka pagpamati na kabdes. Ka hapit di iza mataohan na maimpis dakola ya toong pagbati ka masakit. Kamhan pagkatao di nalipat ka iza ka toong masakit. Minsaza di iza hinoa kay natao di ya bata. 22Singed sab kamo ka kaazi na kabdes nga dakola ya pag-anget kay nabeg-atan ya kamazong hinawa kay ampanaw di hao piro magkita kita kay-an pag-isab. Kamhan pahangkazan gazed ya kamazong hinawa. Waray makakawa kaini nga kasaza mazo. 23Kay-an ka pagbalik nao garing ka lebeng diri di kon hao ya azoanan mazo. Sabten mazo ini nga ya Ama nao iza ya anhatag kamazo ka bisan ono ya pagpangazoon kay hao ya insakopan mazo. 24Keteb koman pagpangazo mazo kan Ama wara pen hao malakip ka pagsabi mazo. Na, bag-o di ilakip mazo hao pagsabi mazo kay hao ya insakopan mazo. Kamhan hatagan kamo dazaw dakola gazed ya kasaza mazo.

25Izang dini kaini ya batasan nao ka pagsindo kamazo impaazi nao ka pamolinged. Kamhan arani di ya tirmino nga diri di hao angamit ka mga pamolinged kay ampanaba hao kamazo mahitenged kan Ama ka mga makalaro nga panaba. 26Kon domateng di hao ngandaked kan Ama ya mga magapan-azoon mazo kanao ilargo mazo kan Ama ilakip sab hao pagsabi kay hao ya insakopan mazo. Panalingzan gazed kamo ni Ama singed ka pagpanalinga naiza kanao. 27Kay magaazaken kamo ni Ama kay hao ya in-azak mazo. Nagatoo disab kamo nga inpakarimbaba hao ni Ama kamazo. 28Minkarimbaba hao ka kalibotan garing kan Ama daked. Kamhan ampanaw ka hao dini ka kalibotan kay an-oli ka hao ngandaked kan Ama.

29Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiza maglaong ya toong mga sinarigan nga makalaro di ya kanmong pagpanan-og. Diri di kon pamolinged singed ka mahon-a pen. 30Bisan wara kami magpangotana kanmo mahagdam iko daan kon ono ya kanaming hena-hena. Agon nagatoo gazed kami nga garing ko matood ka Diyos. 31Minsambag si Hisos nga daw mintoo kamo nga garing hao ka Diyos? 32Manalinga kamo nga ka diri pen madogay manbelagbelag kamo tanan ngaro ka kamazong lagkaw. Mabizaan hao mazo piro ya Ama an-iba pen iza kanao. 33Impanabaan ta kamo kaini nga tanan kay dazaw waray kawied mazo kay hao ya insakopan mazo. Bisan magaazi kamo ka mga masiet nga kalised dini ka kalibotan, diri di kamo magkahaldek kay nakadaeg di hao ka tag-iza na mga maonga dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index