Search form

Howan 16:17

17Pagpakabati ka na toong mga sinarigan namaglaonglaong di siran nga daw ono waro ya kahologan na impanaba kanta nga nagalaong sa iza nga diri di madogay nga diri mazo hao makita. Diri ka isab madogay nga makakita kamo kanao pag-isab kay ambalik hao kan Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index